תקנון חברות במועדון

תקנון – תנאי שימוש באתר מועדון החברים של אומינה

כללי
1. ברוכים הבאים לאתר האינטרנט ו/או מערכת דיוור אלקטרונית "Umina – Superfood Culture"  (להלן: "האתר"), אשר מנהל חנות וירטואלית למכירת מוצרים, תכניות והדרכות בתחום "ניקוי גוף" (צום מיצים) ותזונה בריאה (להלן: "המוצרים" ו"השירותים", לפי העניין). האתר הינו בבעלות "סופרפוד לאב בע"מ", ח.פ. 515601680, מרחוב חרמון 5 פרדס חנה (להלן: "בעלי האתר").

 1. בטרם ביצוע כל פעולה באתר ו/או רכישת מוצרים ו/או שימוש בשירותים ו/או במידע כלשהו הקיים באתר, הנך מתבקש לקרוא בעיון את תנאי השימוש על פי תקנון זה (להלן: "תנאי השימוש"), וכן כל הסבר ו/או פירוט שבאתר לגבי המוצרים והשירותים.
 2. כניסתך לאתר מהווה הסכמה מצדך לתנאי השימוש, ובעשותך כן הנך מצהיר כי קראת את תנאי השימוש והנך מודע ומסכים להם ולא תהיה לך ו/או למי מטעמך כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד בעלי האתר ו/או מי מטעמם.

4.הנך מצהיר בזה במפורש, כי קראת את הוראות פרק "הגבלת אחריות" בתקנון זה, והנך מאשר כי כל שימוש במוצרים ו/או בשירותים ו/או במידע שבאתר הינו באחריותך בלבד, לפי שיקול דעתך הבלעדי.

 1. בעלי האתר שומרים לעצמם את הזכות לשנות את הוראות התקנון מעת לעת, לפי שיקול דעתם הבלעדי וללא צורך במתן התראה ו/או הודעה מוקדמת כלשהי.
 2. האמור בתקנון זה בלשון זכר – אף לשון נקבה במשמע, וכן להיפך. האמור בלשון יחיד – אף לשון רבים במשמע. הכותרות בתקנון זה הנן לשם נוחות ההתמצאות בלבד ואין לייחס להן משמעות אחרת.

7.לבירורים ו/או מידע בנוגע לתנאי השימוש, הנך מוזמן לפנות אלינו באמצעות הדואר האלקטרוני ו/או מספרי הטלפון המפורטים בדף "צור קשר".

תנאי החברות במועדון החיים הבריאים של אומינה (להלן: "המועדון")

 1. עלות החברות במועדון הינה 1200 ₪ כולל מע"מ. עלות זו עשויה להתעדכן מידי שנה.
  9. החברות במועדון תקפה למשך שנה (12 חודש) ממועד רכישת החברות במועדון (להלן:"תקופת החברות")
  10. עם רכישת החברות במועדון יהיה זכאי רוכש החברות להטבות הבאות:
  10.1 קרדיט של 1200 ₪ לרכישת כל המוצרים המופיעים בחנות המועדון (להלן: "הקרדיט"). הקרדיט ניתן יהיה לניצול אך ורק במשך תקופת החברות ולמען הסר ספק מובהר כי במידה והקרדיט לא נוצל בחלקו או במלואו במהלך תקופת החברות לא ניתן יהיה לקבל החזר כספי בגינו ו/או להעביר אותו לתקופת חברות עוקבת.
  10.2 הנחה של בין 10%-25% על כל המוצרים המופיעים באתר המועדון (להלן: "ההנחה")
  10.3 מתנת יומלדת בסך של 50 ₪ שיתווספו לקרדיט של רוכש החברות במהלך תקופת החברות. ניתן יהיה לנצל מתנה זו רק בסמוך למועד יום ההולדת ובתקופת החברות בלבד.
  10.4 פגישת יעוץ טלפונית אישית עם אומינה בת 20 דקות. פגישה זו תתקיים במהלך תקופת החברות במועד נוח שיתואם מראש ויאושר ע"י אומינה או מי מטעמה.
  11. במידה ובמהלך תקופת החברות סיים רוכש החברות את יתרת הקרדיט שלו תעמוד עדיין לזכותו ההנחה כאמור וזאת עד לסיום תקופת החברות וכנגד תשלום בכרטיס אשראי עבור המוצרים שירכוש לאחר סיום הקרדיט.  

תנאי שימוש – רכישת מוצרים
12.ניתן לבצע באתר אך ורק את הפעולות המפורטות באתר. אין לעשות באתר, לרבות במוצרים ו/או בשירותים ו/או במידע שבאתר, כל שימוש למטרות אחרות, לרבות כל מטרה בלתי חוקית או בלתי מוסרית או בלתי מורשית ו/או שיש בה כדי לפגוע בזכויות כלשהן של בעלי האתר ו/או של צד שלישי כלשהו, לרבות כמפורט בתקנון זה.

13.השירותים במסגרת האתר ניתנים בתחומי מדינת ישראל בלבד, בכפוף להוראות סעיף 25 להלן, ובכל אזור אחר שיקבע מעת לעת על ידי בעלי האתר, לפי שיקול דעתם הבלעדי.

 1. רכישת מוצרים באמצעות האתר מותרת אך ורק ללקוחות אשר גילם מעל 18 שנים.
 2. בעלי האתר אינם מחויבים, בכל דרך שהיא, לקיום מגוון כלשהו של מוצרים ושירותים.
 3. בעלי האתר רשאים לשנות בכל עת איזה מהמוצרים ו/או השירותים, ובין השאר להחליפם ו/או להפסיק את שיווקם ומכירתם ו/או לשנות את הרכבם, לפי שיקול דעתם הבלעדי.
 4. אופן הצגת המוצרים באתר יקבע מעת לעת על ידי בעלי האתר, לפי שיקול דעתם הבלעדי. מובהר, כי תמונות המוצרים המוצגות באתר הינן להמחשה בלבד ואינן מחייבות באופן כלשהו את בעלי האתר.
 5. בעלי האתר רשאים לבטל ו/או לשלול את הזכות לבצע רכישות באתר, לפי שיקול דעתם הבלעדי וללא צורך במתן נימוקים כלשהם לקבלת החלטה זו. מובהר, כי המוצרים והשירותים באתר אינם מהווים הצעה בלתי הדירה למכירתם. קבלת הזמנה מאת הלקוח תהווה הצעה של הלקוח לרכישת המוצרים ו/או השירותים, וקבלת ההצעה תתבצע באמצעות אספקה בפועל של המוצרים ו/או השירותים, בהתאם להוראות תקנון זה.

19.רכישת המוצרים כפופה לכך שהם נמצאים במלאי. בכפוף לאמור בסעיף 29 להלן, באם אושרה הזמנה על אף שהמוצר אזל מהמלאי, תבוטל ההזמנה על ידי בעלי האתר והודעה על כך תימסר ללקוח (לכתובת הדואר האלקטרוני שהוזנה על ידי הלקוח בעת ביצוע הרכישה).

 1. לקוח יהיה רשאי לרכוש מוצר כלשהו אך ורק בכמות סבירה. סבירות הכמות תהיה נתונה לשיקול דעתם של בעלי האתר.
 2. הרכישה באתר הינה באמצעות כרטיס אשראי תקף ומוכר בלבד של הלקוח (או של בעל הרשאה מפורשת מאת בעל כרטיס האשראי), והעסקה תתבצע רק לאחר אישורה על ידי חברת האשראי (להלן: "אישור ההזמנה").
 3. מחירי המוצרים באתר כוללים מע"מ כחוק.

23.מחירי המוצרים הינם המחירים כפי שעודכנו לאחרונה לפני מועד ביקור הלקוח באתר ו/או במועד הקלדת ההזמנה ואישורה על ידי הלקוח, לפי המאוחר. בעלי האתר רשאים לעדכן מעת לעת את מחירי המוצרים ו/או הוצאות המשלוח.  

 1. רכישת המוצרים תעשה בהתאם להנחיות שבדף "חנות" שבאתר (או כל דף אחר המשמש לאותה תכלית), באמצעות "סל קניות" (או כל אפשרות אחרת לאותה תכלית) שיוזן על ידי הלקוח ו/או בהתאם להנחיות שבמערכת הדיוור האלקטרונית. בסיום תהליך הרכישה יתקבל דף המציג את פרטי ההזמנה, סכום ההזמנה ומספר ההזמנה, אשר יהווה אסמכתא לשליחת ההזמנה.
 2. בעת ביצוע הזמנה יידרש הלקוח להזין במערכת פרטים אישיים, פרטי הזמנה, פרטי כרטיס אשראי וכיוצ"ב. בעלי האתר ו/או מי מטעמם לא יהיו אחראים לכל טעות שתעשה, ככל שתעשה, בעת הקלדת הפרטים על ידי הלקוח, ו/או באם פרטי הרכישה לא ייקלטו במערכת ו/או באם מכל סיבה אחרת לא תקלט ו/או תבוצע הפעולה באתר. אבטחת המידע המוזן לאתר תעשה באמצעות תוכנת אבטחה SSL הנהוגה באתרי מסחר אלקטרוני. הפרטים כאמור לא יועברו לגורמים חיצוניים כלשהם, למעט לחברת כרטיס האשראי, לצורך ביצוע פעולת הרכישה, ולמעט לצורך שימושים פנימיים בלבד (כגון, למטרת ביקורת פנימית, אבטחת מידע, שיפור השירותים ושיפור הקשר עם הלקוח בהתאם לדפוסי השימוש של הלקוח, ניתוח ומסירת מידע סטטיסטי לצדדים שלישיים (ובלבד שמידע זה לא יזהה את הלקוח), במקרה של שינוי בשליטה באתר ו/או בבעלי האתר, לרבות בדרך של מיזוג, מכירה או רכישה, וכיוצ"ב). כמו כן, ובכפוף להוראות כל דין, בעלי האתר שומרים לעצמם את הזכות לפנות ללקוחות בדוור ישיר, בכתב או בעל פה, בהתאם לפרטים שנמסרו על ידי הלקוח, בכל מידע בדבר מבצעים ו/או חידושים ו/או שינויים ו/או שירותים ו/או בכל עניין אחר הקשור לאתר, אלא אם יודיע הלקוח בכתב כי אינו מעוניין בכך. לחיצת כפתור "שלח" בעת ביצוע ההזמנה תהווה הסכמה לבעלי האתר לעשות שימוש בפרטים באופן כאמור.
 3. על אף האמור לעיל, בעלי האתר שומרים לעצמם את הזכות לקבוע הסדרי תשלומים מיוחדים ללקוחות מסוימים, לרבות הסדרי תשלום באמצעים שונים מכרטיס אשראי.
 4. בעלי האתר לא יהיו אחראים לכל נזק שיגרם בגין שימוש בלתי מורשה ו/או שלא כדין ו/או במרמה ו/או ברשלנות על ידי צד ג' כלשהו בכרטיס האשראי לצורך ביצוע רכישה באתר.
 5. רכישת מוצרים ושירותים אפשרית בכל שעות היממה, למעט אם האתר מושבת מסיבה כלשהי.
 6. המוצרים יסופקו ללקוח באופן ובהתאם לתנאים, כדלקמן:

המוצרים יסופקו ע"י שליח באופן ידני. זמן האספקה המשוער הינו 5 ימי עסקים מרגע יציאת ההזמנה ממשרדי אומינה.

עלות המשלוח הינה 40 ₪ כולל מע"מ. במקרה של הזמנה מעל סכום של 350 ₪ לא יחוייב המזמין בעלות המשלוח.

מובהר, כי בעלי האתר לא יהיו אחראים לעיכובים כלשהם באספקת המוצרים עקב גורמים שאינם בשליטת בעלי האתר ו/או מי מטעמם, לרבות בגין עיכובים שנגרמו על ידי השליח מטעם בעלי האתר, וללקוח לא תהיה כל טענה ו/או תביעה כלפי בעלי האתר ו/או מי מטעמם. 

 1. בשים לב לטיב המוצרים והשירותים, לקוח רשאי לבטל את הרכישה, באופן ובהתאם לתנאים, כדלקמן:

ניתן לבטל את הרכישה עד למועד אספקת המוצרים ו/או השירותים ללקוח, וזאת באמצעות פניה בדואר אלקטרוני לבעלי האתר. בעלי האתר יהיו רשאים לבטל הזמנה עד למועד אספקת המוצרים, ובלבד שמסרו על כך הודעה ללקוח (לכתובת הדואר האלקטרוני שהוזנה על ידי הלקוח בעת ביצוע הרכישה).

 1. על הלקוח לבדוק את תכולת המשלוח עם קבלתו ולערוך השוואה הן להזמנה והן לחשבונית שתימסר לו בעת האספקה. במקרה שתתגלה אי התאמה של המוצרים בעקבות הבדיקה כאמור או במקרה של פגם במוצרים המסופקים, על הלקוח להודיע על כך לבעלי האתר באופן מידי, ובכל מקרה לא יאוחר מ- 12 שעות ממועד האספקה, לצורך בירור הטענות. בעלי האתר יתאמו עם הלקוח את תיקון ו/או החלפת ו/או החזרת המוצרים ו/או את החיוב/הזיכוי הכספי של הלקוח, לפי העניין וככל שמתחייב על פי כל דין.

זכויות יוצרים וקניין רוחני
32.הקניין הרוחני באתר, לרבות זכויות יוצרים, סימני מסחר, מדגמים, פטנטים, סודות מסחריים וכיוצ"ב, בקשר עם כל מוצר, מידע, תצוגה, תוכנה, טכנולוגיות, עיצובים, מוסיקה וקול, וידאו, תמונות, טקסטים, יישומים, מפרטים, שיטות, נתונים, תהליכים וכל חומר אחר הכלול באתר, אשר פותחו ו/או עוצבו ו/או תוכננו ו/או חוברו ו/או נוצרו על ידי בעלי האתר, בעצמם ו/או שהזכויות בהם הועברו לבעלי האתר מצד שלישי כלשהו, בין אם הם רשומים במרשם כלשהו ובין אם לאו, הינם בבעלות מלאה ובלעדית של בעלי האתר.

 1. אין להעתיק ו/או לשכפל ו/או להפיץ ו/או לפרסם ו/או למכור ו/או להשתמש במוצרים ובתכנים שבאתר, כולם או חלקם, אלא אם ניתנה לכך רשות מראש ובכתב מבעלי האתר.
 2. אין להוציא לשון הרע, להשמיץ או לפגוע בכל דרך אחרת בזכויותיהם של בעלי האתר ו/או של כל משתמש אחר באתר.
 3. פרסומות המוצגות באתר, ככל שמוצגות, הינן קניינם של המפרסמים ואין לעשות בפרסומות שימוש המהווה הפרה של זכויות המפרסמים בפרסומות.

פרסומות וקישורים

 1. קישורים ("לינקים") והפניות לאתרים אחרים, ככל שקיימים, ניתנים באתר לנוחות המשתמש בלבד. בעלי האתר אינם אחראים למידע המופיע בקישורים אלה או באתרים אחרים המקושרים אליהם והם ואינם ערבים לתכנים באתרים אלה מבחינת מהימנותם, שלמותם או מכל בחינה אחרת. כל שימוש בקישורים אלה הינו על אחריות המשתמש בלבד.
 2. כל המבקש ליצור קישור לאתר זה באתרים אחרים, נדרש לקבל לכך את אישור בעלי האתר מראש ובכתב.

הגבלת אחריות
38. בעלי האתר אינם מצהירים ו/או מציגים מצגים ו/או מתחייבים, בכל צורה שהיא, לגבי תוצאות ו/או תועלות ו/או השפעות ו/או הצלחות עקב השימוש במוצרים ו/או בשירותים, ולא תעמוד ללקוח כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי בעלי האתר ו/או מי מטעמם בגין תכונות המוצרים ו/או השירותים או התאמתם לצרכיו, דרישותיו וציפיותיו של הלקוח.

 1. המוצרים, השירותים וכל מידע אחר שבאתר ניתנים ומוצגים כפי שהם (As Is), ללא ערבות ו/או אחריות, מפורשת או משתמעת, של בעלי האתר, והם מבוססים על הידע והניסיון האישי בלבד של בעלי האתר ו/או על מידע פומבי. בעלי האתר אינם ערבים ו/או מתחייבים על איכות ודיוק המידע המסופק דרך האתר והם אינם מקבלים על עצמם כל אחריות בנוגע למידע זה. המידע המסופק דרך האתר מובא כמידע כללי בלבד ואין להסתמך עליו לשם קבלת החלטות. לפיכך, כל שימוש במוצרים ו/או בשירותים ו/או במידע שבאתר הינו באחריות הלקוח לפי שיקול דעתו הבלעדי.
 2. הלקוח מצהיר כי אין בכל מידע שבאתר, הן לגבי המוצרים והן לגבי השירותים, כדי להחליף כל בדיקה עצמאית של הלקוח וקבלת אישורים מתאימים לפני השימוש במוצרים ו/או בשירותים, לרבות מרופא ו/או תזונאי ו/או כל מטפל מתאים אחר, והכל לפי שיקול דעתו הבלעדי של הלקוח.
 3. הלקוח מצהיר ומאשר בזה, כי הוא מודע לכך שהשימוש במוצרים ובשירותים אינו מהווה תחליף לטיפול רפואי ו/או תרופתי.
 4. הלקוח מצהיר בזה במפורש, כי ידוע לו כי אין לעשות שימוש במוצרים ו/או בשירותים על ידי נשים בהריון, נשים מניקות, אנשים הסובלים מלחץ דם גבוה ו/או מתת משקל, ואנשים הנמצאים תחת טיפול תרופתי או הסובלים מרגישות ו/או אלרגיות ו/או מחלה ו/או בעיה רפואית אחרת כלשהי. כמו כן, אין לעשות שימוש במוצרים לעיתים קרובות או במשך תקופה ממושכת בלי להיוועץ ברופא ו/או באיש מקצוע מתאים.
 5. הלקוח מצהיר עוד, כי לא ידוע לו על כל בעיה רפואית וכי הינו בריא וכשיר לעשות שימוש במוצרים ובשירותים.
 6. כל שימוש שיעשה במוצרים ו/או בשירותים ו/או בכל מידע המצוי באתר, אינו מהווה תחליף לייעוץ מקצועי ו/או רפואי ו/או לחוות דעת רפואית ו/או לייעוץ עם איש מקצוע אחר בתחום הרפואה ו/או התזונה ו/או בכל תחום מתאים אחר.
 7. הלקוח מצהיר בזה במפורש, כי ידוע לו כי למוצרים עלולות להיות תופעות לוואי, לרבות רגישות, אי סבילות, תגובות אלרגיות ואף מחלות למיניהן. הלקוח מצהיר כי בדק ובחן את המוצרים והשירותים לפני השימוש, לרבות עם היועצים והמומחים המתאימים, כאמור לעיל. בכל מקרה שמופיעה תופעת לוואי כלשהי, יש לפנות מידית לקבלת טיפול רפואי.
 8. בכפוף להוראות כל דין, בעלי האתר לא יישאו בכל אחריות בגין כל נזק, מכל מין וסוג שהוא, לרבות אך לא רק, נזק ישיר, עקיף, מיוחד, אגבי, מקרי או תוצאתי, בין במסגרת תביעה על פי חוזה, בתביעת נזיקין או בכל תביעה אחרת, בקשר לשימוש או לחוסר האפשרות להשתמש במוצרים ו/או בשירותים ו/או במידע שבאתר, לרבות אך לא רק, בגין אובדן רווחים, הפסדים, נזקי גוף ו/או כל נזק, הפסד או עלויות שהלקוח עלול לסבול מהם עקב השימוש במוצרים ו/או בשירותים ו/או עקב הסתמכות הלקוח על המידע המסופק דרך האתר, בין אם בעלי החברה הודיעו על האפשרות שנזק כזה עלול להיגרם ובין אם לאו.
 9. בעלי האתר לא יישאו בכל אחריות לתפקודיות, לפעילותו התקינה, למצבו של האתר, להתאמתו לשימוש או לכך שהשימוש בו יהיה רציף וללא טעויות, להעדר יכולת רכישת מוצרים ו/או להעדר קיומם של וירוסים או מרכיבים מזיקים אחרים.
 10. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, בכל מקרה לא יישאו בעלי האתר בסכום נזק העולה על מחיר המוצרים אשר הוזמנו על ידי הלקוח.
 11. הלקוח מתחייב להגן ולשפות את בעלי האתר מפני וכנגד כל תביעות, הפסדים, נזקים, התחייבויות והוצאות אשר נובעים, במישרין ו/או בעקיפין, מכל נזק, מכל מין וסוג שהוא, שגרם הלקוח לצד שלישי כלשהו ואשר קשור לשימוש של הלקוח במוצרים ו/או בשירותים ו/או במידע שבאתר.

50.הלקוח מצהיר, כי הינו מודע להגבלת האחריות של בעלי האתר, כמפורט לעיל, הוא מבין את המשמעיות הכרוכות בכך והוא פוטר את בעלי האתר מכל אחריות בגין כל נזק שייגרם לו עקב השימוש באתר ו/או במוצרים ו/או בשירותים.

סמכות שיפוט
51. על ההתקשרות בין הלקוח ובין בעלי האתר במסגרת האמור בתקנון זה תחולנה הוראות הדין הישראלי בלבד.

 1. ככל שלא ניתן יהיה לפתור סכסוך כלשהו שיתעורר בין הצדדים בדרכי נעם ומחוץ לכותלי בית המשפט, יידון הסכסוך בבתי המשפט במחוז תל אביב או חיפה בלבד, לפי סמכותם העניינית.

ההסכם בכללותו
53. תנאי השימוש בתקנון זה מהווים את ההסכם המלא בינך ובין בעלי האתר בנוגע לשימוש באתר ולכל רכישה המתבצעת באמצעותו, הם גוברים על כל הסכמות ו/או הבנות אחרות בינך ובין בעלי האתר וניתן לשנותם רק בהסכם בכתב בין הצדדים.